Certyfikaty i dyplomy

Certyfikat British Council

Certyfikat British Council

Certyfikat STRONA PRZYJAZNA MŁODZIEŻY

Certyfikat STRONA PRZYJAZNA MŁODZIEŻY

Certyfikat dla strony naszej szkoły na Facebooku

Certyfikat dla strony naszej szkoły na Facebooku

Certyfikat "Szkoła z klasą"

Certyfikat "Szkoła z klasą"

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Certyfikat "Szkoła Odkrywców Talentów"

Certyfikat "Szkoła Odkrywców Talentów"