Misja i wizja szkoły

Misja szkoły


Nasza szkoła przygotowuje uczniów do dalszej edukacji, dając im solidne podstawy wiedzy ogólnej, zapewniając edukację w bezpiecznym środowisku i prowadząc dialog z młodymi ludźmi na temat współczesnego świata i poszukiwania w nim swojego miejsca.


Naszą ofertę edukacyjną adresujemy do:

 • uczniów stawiających na wiedzę jako wartość życiową i na aktywność społeczną służącą ogółowi przy poszanowaniu indywidualizmu i prawa do odrębności,
 • rodziców, którzy rozumieją istotę szkoły społecznej jako miejsca współdziałania i współkształtowania przestrzeni edukacyjnej i wizerunku szkoły,
 • nauczycieli będących ekspertami w swoich dziedzinach nauczania i lubiących pracę z młodzieżą.
   

Celem dydaktycznym naszej szkoły jest budowa fundamentów wiedzy ogólnej ujętej w poszczególne dyscypliny naukowe oraz przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi edukacyjnej i samodzielnego zdobywania wiedzy na wyższych etapach kształcenia.

Dla osiągnięcia tego celu chcemy zapewnić uczniom:

 • wysoki poziom nauczania,
 • możliwość efektywnej nauki dwóch języków obcych w urozmaiconych formach (warsztaty językowe, spotkania z native-speakerami, spektakle teatralne w językach obcych, realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych, program przygotowań do egzaminów zewnętrznych)
 • możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
 • klarowny system oceniania osiągnięć szkolnych,
 • wielorakie możliwości sprawdzania swojej wiedzy i kształtowania rzetelnej samooceny (testy semestralne i roczne, egzaminy zewnętrzne z języków obcych),
 • doradztwo co do przyszłych wyborów edukacyjnych pod kątem aspiracji, predyspozycji i zmieniających się trendów na rynku pracy.
   

Celem wychowawczym szkoły jest ukształtowanie młodego człowieka zgodnie z modelową sylwetką absolwenta gimnazjum , na którą składa się:

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowania i działania,
 • tolerancja i otwartość na świat i drugiego człowieka,
 • poczucie własnej odrębności kulturowej przy jednoczesnym założeniu wielokulturowości współczesnego świata,
 • kształtowanie człowieka w wymiarze społecznym jako patrioty, obywatela i członka społeczności lokalnej, w wymiarze etycznym jako człowieka kierującego się w swoim postępowaniu ogólnoludzkimi wartościami takimi jak prawda, dobro, poszanowanie godności i odrębności jednostki,
 • aktywność i współdziałanie z innymi dla dobra społeczności, grupy, innych ludzi,
 • solidarność i pomoc międzyuczniowska oraz wrażliwość na krzywdę,
 • stosowanie demokratycznych procedur w działaniach społecznych,
 • racjonalne podejście do problemów życiowych, szczególnie związanych z okresem dojrzewania,
 • kształtowanie postaw proekologicznych oraz postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu psychicznemu i fizycznemu.
   

Wizja szkoły

Chcemy być atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem nauki,na którego funkcjonowanie mają wpływ wszyscy jego twórcy - nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Podstawą materialną jest własny, w pełni zmodernizowany budynek wyposażony w sale dydaktyczne, nowoczesną szatnię z  wielofunkcyjnymi szafkami dla uczniów, aulę do pokazów audiowizualnych, bardzo dobrze wyposażone pracownie - komputerową, biologiczną oraz chemiczną i fizyczną, bibliotekę, gabinet pedagoga, sklepik. Szkoła posiada własną salę gimnastyczną i boisko sportowe na swoim terenie.


Atrakcyjność oferty edukacyjnej polega na:

 • daniu solidnych podstaw edukacji ogólnej,
 • prezentacji poszczególnych dziedzin naukowych,
 • zapewnieniu rozbudowanej oferty wyboru nauczanych języków obcych,
 • zapewnieniu szerokiej gamy działań dydaktycznych – różnego typu lekcji, zajęć w postaci warsztatów, uczestniczenia w programach i projektach edukacyjnych, zajęciach rozwijających zainteresowania, debatach szkolnych, prezentacjach, wymianach.


Własna baza sportowa - sala gimnastyczna i boisko sportowe pozwalają na odbywanie zajęć w systemie klasowo - lekcyjnym a także na działanie w szkole różnych międzyklasowych sekcji sportowych odpowiadających zainteresowaniom i pasjom sportowym uczniów sprzyjających integracji międzyuczniowskiej.


Postawy prospołeczne i wyzwalanie aktywności uczniów odbywa się poprzez udział w samorządzie uczniowskim i jego sekcjach, w organizowanym w szkole wolontariacie uczniowskim i innych formach – gazeta internetowa, debaty szkolne, zwyczajowe szkolne imprezy, zawody sportowe i konkursy.


Rodzice i nauczyciele wspólnie motywują uczniów do nauki, podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw, wspierają ich wysiłki i uczestniczą w życiu szkolnym w różnych rolach – jako zaproszeni goście, współorganizatorzy szkolnych imprez, inicjatorzy działań oraz opiekunowie. Współpracują ze szkołą w zakresie spójnego programu wychowawczego będącego rozumnym kompromisem między ścierającymi się indywidualnymi modelami wychowania.


Szkoła jest otwarta na zmiany, dostosowuje swoją ofertę do potrzeb uczniów, wymogów systemu edukacyjnego, w większym stopniu indywidualizuje ścieżki edukacyjne dla swoich uczniów, nie tracąc jednak z pola widzenia obowiązujących standardów edukacyjnych, monitorując wyniki egzaminów zewnętrznych i związanych z nimi szans rekrutacyjnych. Systematycznie bada i ewaluuje swoje działania, buduje kanały komunikacyjne i zachęca do dialogu przy zastosowaniu nowoczesnych techniki komunikacyjnych.
 

 • ico